Οι ελεύθερες ανακοινώσεις του Συνεδρίου θα είναι μόνο προφορικές. Για την υποβολή περιλήψεων προς αξιολόγηση, παρακαλείσθε όπως ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδηγίες:

 • Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος µε κεφαλαία στοιχεία και όσο το δυνατόν πιο βραχύς.
 • Τα ονόματα των συγγραφέων γράφονται με πεζά, πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το αρχικό του μικρού ονόματος.
 • Το Ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται στην ονομαστική µε πεζά γράμματα.
 • Το κείμενο της περίληψης συντάσσεται σε αρχείο word με γραμματοσειρά Times New Roman 11.
 •  Ανώτατο όριο έκτασης είναι οι 250 λέξεις.
 •  Η περίληψη πρέπει να έχει την εξής δομή: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και Μέθοδοι, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα.
 •  Υπογραμμίζεται το όνομα του Ομιλητή που θα πραγματοποιήσει την παρουσίαση.

Επισημαίνονται επίσης τα εξής:

 • Εφόσον κατατεθεί η εργασία δεν γίνονται δεκτές διορθώσεις.
 • Εργασία που δεν τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνεται δεκτή.
 • Εργασία που ο ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς της δεν έχει καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής δεν κρίνεται περαιτέρω. Είναι αυτονόητο ότι η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής στο Συνέδριο δεν συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή της εργασίας και σε περίπτωση µη αποδοχής δεν προβλέπεται επιστροφή του δικαιώματος εγγραφής.
 • Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται.
 • Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον τρόπο ανακοίνωσης θα γίνει ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.
 • Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος κάθε εργασίας θα πρέπει να φροντίσει για την λεπτομερή συμπλήρωση των στοιχείων αλληλογραφίας του (κινητό τηλέφωνο, ίδρυμα, ιδιότητα, ηλεκτρονική διεύθυνση) ώστε να µην υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία για ενημέρωσή του περί αποδοχής της εργασίας.

Η προθεσμία υποβολής των εργασιών παρατείνεται μέχρι την 8ηΑπριλίου 2012.

Η υποβολή των εργασιών γίνεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Συνεδρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: theoni.kaplanidou@gmail.com, και με θέμα μηνύματος: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ – 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ». Υπεύθυνη για την παραλαβή των ελεύθερων ανακοινώσεων είναι η κ. Θεώνη Καπλανίδου με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε και στο τηλέφωνο 2613 603219.

Comments are closed.

Posted by admin Τελευταία ενημέρωση: 29 Μαρτίου 2012 Subscribe here